Diagnostyka

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Oferujemy usługi zwizane z badaniami technicznymi wszystkich pojazdów.

Godziny pracy:
Pon. - Pt. od 600 do 1400, 2200 do 600
Sob. 600 do 1300
Niedz. 2200 do 600

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów przeprowadzane w stacjach kontroli Pojazdów.
(Na podstawie załącznika do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 29 września 2004. Dz.U. 223 poz.2261)

Lp.WyszczególnienieCena brutto
1Okresowe badania techniczne:
1.1motocykl, ciągnik rolniczy62,00
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1)98,00
1.3samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5t do 16t d.m.c. 153,00
1.4samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00
1.5autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t d.m.c. 40,00
1.7przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5t do 6t d.m.c. 50,00
1.8przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6t d.m.c. 70,00
1.9przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.78,00
1.10przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5t do 16t d.m.c. 163,00
1.11przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16t d.m.c. 177,00
1.15pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)63,00
1.17tramwaj - wagon silnikowy330,00
1.18tramwaj - wagon przegubowy395,00
1.19tramwaj - wagon doczepny czynny250,00
1.20tramwaj - wagon doczepny bierny110,00
1.21trolejbus - badania elektryczne 2)115,00
2Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców20,00
2.2skuteczności działania hamulców tramwaju120,00
2.3skuteczność działania hamulca eletrodynamicznego trolejbusu50,00
2.4ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.5połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6toksyczności spalin14,00
2.7poziomu hałasu 20,00
2.8geometrii kół jednej osi 36,00
2.9działania amortyzatorów jednej osi14,00
2.10wszystkich innych usterek łącznie 20,00
4Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4)20,00
4.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00
4.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51,00
5Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez kierownika rejonowego urzędu rządowej administracji ogólnej w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszawymagania ochrony środowiska:
5.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3)20,00
5.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00
6Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.2który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00
6.3który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00
6.4który ma być użwany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85,00
6.5autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)126,00
6.6do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,00
6.7w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujcych zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym82,00
6.8o którym mowa w art. 81 ust.8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym50,00
6.9skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu:
  • w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji
60,00
  • jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska
94,00
6.10pojazd sprowadzony z zagranicy i noszcy ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego94,00
7Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)35,00
7.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4)21,00
7.3czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4)48,00
7.4czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4)41,00
7.5czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4)41,00
7.6wykonanie numeru nadwozia49,00
7.7wykonanie numeru silnika49,00
7.8wykonanie tabliczki i jej umieszczenie36,00
7.9sporzdzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych82,00
7.10pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., zwizanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5)255,00

Objaśnienia:

  • 1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści "przystosowany do cignięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp 7.1 tabeli.
  • 2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
  • 3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp.1 tabeli.
  • 4) Opłata obowizuje również przy okresowym badaniu technicznym.
  • 5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontrCustomListi pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., zwizanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga! Użyte w tekście skróty oznaczają:

  • m.w. - masa własna pojazdu,
  • d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawierają uchybień lub błedów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.